Historie sboru na Pasekách

                                                                     

Sepsal pan František Polášek   - zakládající člen SDH Paseky    

 Již v 50. letech minulého století propukla na Pasekách myšlenka založit zde dobrovolný hasičský sbor. Nositelem této myšlenky a poslání byli pan František Vavruša a pan Josef Lauterbach. Jeden velmi zručný tesař a druhý rolník. Ti pro tuto myšlenku získali některé občany Pasek. Po dohodě s hasiči ze Želechovic došlo k ustavení čety hasičů na Pasekách s podmínkou, že nás vycvičí když budeme na toto cvičení a získávání potřebných znalostí docházet nebo dojíždět do Želechovic. Velitelem v té době byl zvolen pan František Vavruša.

Protože v průběhu činnosti čety scházela místnost pro tuto činnost, bylo rozhodnuto postavit zbrojnici. V poměrně krátké době byla tato zbrojnice postavena z dřevěné konstrukce, brigádnicky členy čety a po čase doplněna vozidlem neznámého typu a velmi starou stříkačkou. V této době jsme se už účastnili požární soutěže v kategorii muži bez motorové stříkačky.

Docházka na cvičení do Želechovic nám dělala problémy a mnohdy byla obtížná, bylo rozhodnuto, požádat okresní výbor v Gottwaldově o založení Požární jednoty na Pasekách. Naší žádosti bylo vyhověno, po dohodě došlo 27. února 1955 k ustavující schůzi. První výbor hasičů na Pasekách byl složen takto:

  • předseda Červenka Bohumil
  • místopředseda Žaludek Bohumil
  • preventista Ščotka Vladislav       
  • organizační referent Polášek František ml.
  • jednatel Žaludek Stanislav č. p. 339
  • hospodář Nedbálek Jaroslav  
  • pokladník Polášek František č. p. 206
  • vedoucí dívek Čelůstková Vlasta
  • revizoři Trčka Čeněk, Koldůšek Marcelín
  • členové výboru Zubík František, Mokroš Bohumil, Pospíšil Jan, Hartman Eduard

 Náplň práce jednotlivých funkcionářů vysvětlili členové okresního výboru bratři Šošolík a

Lukovský ze Hvozdné.  Tím jsme se stali první občanskou organizací na Pasekách.

          Ohlédněme se tedy teď zpět za životem hasičů na Pasekách. První výbor po svém zvolení se postupně seznamoval s posláním hasičů, ale i s plněním úkolů jednotlivých funkcionářů. Velmi nám pomohl tehdejší předseda okresního výboru pan Hejtmánek. Ustavili jsme družstvo mužů do soutěže, bylo pořízeno auto, které bylo nutné k dopravě družstva, a nakonec i stříkačka. Vybavení bylo starší a bylo třeba ho neustále opravovat, nakonec to dopadlo tak, že auto se muselo prodat. K naší činnosti bylo třeba finančních prostředků, proto se pořádaly různé taneční zábavy a výlety. Toto období probíhalo i s problémy hasičů ze Želechovic. Protože pro činnost jsme měli málo místa a hledali jsme vhodný pozemek. Po různých jednáních s radou MNV a JZD došlo za několik let předsedou MNV Vernerem a předsedou JZD Hejtmánkem k určité dohodě s panem Chmelařem, majitelem pozemku, který nám nejlépe vyhovoval. K jaké dohodě došlo nevíme, ale bylo nám řečeno, že došlo k výměně pozemku, tolik slova tehdejšího předsedy JZD Hejtmánka. Sušení hadic se provádělo na olších u potoka. K utvoření požárního sboru MNV Želechovice dal podmínku několik let aktivní činnosti a tento nám zatím nebyl povolen. Proto jsme prováděli požární kontroly v obytných domech a později i v chatové oblasti Zelené údolí. Činnost byla hlavně na úseku výletů, karnevalů, besedy s občany apod. Byl pořízen další hasičský agregát z Vlčkové. Provedli jsme oplocení pozemku, ustavili žňové hlídky a začali nacvičovat divadelní hry nejen dospělí, ale i žáci. Úspěch se dostavil až na divadelní přehlídce v Kvítkovicích, ale i v dalších obcích našeho okresu. Proběhly též Dětské dny a za tuto činnost byla naše Jednota vyhlášena jako nejlepší v okrese. Pořízeno další auto značky PHENOMEN. Populární akce byla provádění záchrany osob pomocí lan, kde se úspěšně reprezentovaly naše ženy. MNV nás pověřil i čištěním studní po povodních, prováděly se noční poplachy, sečení obilí a výmlaty v JZD apod. Akce byly organizovány schůzemi, těch bylo v roce 1959 třicetdva, v roce 1960 dvacet a dle potřeby. Byl vybudován výkop pro taneční kolo, navezen kámen a zabetonován. V této době jsme obdrželi povolení z MNV ustavit Požární sbor, s podmínkou, že já jako poslanec MNV budu mít na starost hasiče v celé obci. Byly sestaveny dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Podíleli jsme se též několik let na akci BARUM RALLY a VALAŠSKÁ ZIMA jako pořadatelé, ale i jako startéři a časoměřiči. V tomto období dochází často k několika požárům ať už na JZD nebo u soukromníků. Vzpomínám, že jednu noc jsme byli u tří požárů v obci. Připomínám, že jsme měli zásah na Pasekách ve čtyřech případech a poskytovali jsme pomoc. Při všech těchto akcích jsme stihli i činnost soutěží, prohlídky, zájezdy, večírky, oslavy i hraní divadla.

           Život hasičů plynul dál v plnění úkolů a poslání, ale i tím, že došlo k velmi dobré spolupráci hasičů Želechovic i skupiny Červeného kříže na Pasekách, konají se společné schůze, filmové festivaly a další akce. Následuje střídání členů ve funkcích, práce se daří i na úseku mládeže, žen a i spolupráce s občany je velmi dobrá, ale stará zbrojnice je pro tuto činnost malá, proto podávám na radě MNV Želechovice požadavek. Výbor mě pověřil postavit budovu s výhledem do budoucnosti. První povolení MNV bylo postavit garáž pro požární auto o rozměrech 6 x 6 metrů s finančním příspěvkem 27000 Kč. My jsme si představovali něco většího, aby to sloužilo ke kulturní činnosti. Na základě těchto připomínek došlo k dalším jednáním. Došlo k dohodě, že MNV poskytne finanční příspěvek podle možností, s podmínkou, že stavbu provedeme brigádnicky. Tuto podmínku členové brali a měli jsme i podporu ze strany některých občanů, že stavbu podpoří. Rada MNV po zvážení situace rozhodla, že stavbu povolí pod podmínkou, že za ni budu zodpovědný. Prováděly se různé návrhy na velikost, zatím připadala jen možnost přízemí, ale my jsme chtěli v prvním poschodí sál pro pořádání zábav. Nakonec vše dobře dopadlo, hrubá stavba byla hotova za devět měsíců. Závazek konat zde předvolební schůzi a první volby na Pasekách jsme splnili, proto jsme s velkým nadšením otevřeli přízemí budovy 13. 11. 1971 a 17. 11. 1971 byla předvolební schůze a pak proběhly již slíbené první volby do zastupitelských orgánů na Pasekách. V roce 1972 byl dokončen sál, sociální zařízení bylo dokončeno v následujícím roce 1973. Tato stavba poznala i vysoké funkcionáře, ať už plukovníka Řepíského náčelníka HS požární ochrany nebo předsedu Svazu požární ochrany Československé republiky Karla Navrátila a další. Všichni ocenili naši aktivitu a v soutěži okresu Gottwaldov jsme se umístili po dva roky na prvním místě. Finanční odměny jsme věnovali mládeži, koupily se stejnokroje, pingpongové stoly a další sportovní potřeby. Tím nastala velmi příznivá situace, že kulturní místnost v přízemí byla využívána jak pro hasiče, tak i Červený kříž, dohlížecí výbor, občany, školení s využitím diaprojektoru, filmu. Konaly se svatby, oslavy, probíhala činnost okresního výboru OV SPO. Tuto místnost využíval i Svaz žen. Na úseku školení se připravují někteří členové na získání odznaku Vzorný požárník III. i II. stupně.

            Pracovní činnost se zaměřila na nátěr střechy zbrojnice, altánku pro hudebníky, ale i na opravu elektrického kabelu přes potok. Pokračuje dobudování výletiště, postavení kovového sušáku na hadice, proběhly i oslavy MDŽ spolu s DV, obnoveny zástavy na potoce, filmový festival na výletišti, účast na soutěži Městského poháru, žáci získali 2. místo na okresní soutěži v Nevšové. Při oslavách 30. výročí založení požární ochrany na Pasekách byly některým členům předány medaile za zásluhy – Karel Vávra, bratři Sousedíkové, ČU ÚV SPO obdržela Ludmila Polášková, ČU KV SPO Franta Polášek 1954, ČU OV SPO Vávra ml., Červenka Karel, Zábojník Josef, Divila Josef, Vávrová Anna, ČU ZO SPO Paták ml., bří. Častové a Elšíková Zdenka.

             Činnost požárníků z Pasek pak pokračovala až do roku 1987, kdy nám byla kulturní místnost odebrána pro Klub důchodců. Tím došlo k útlumu činnosti požárníků, aktivita klesla nejen v odborné části, ale i pro naše občany a jiné zájemce, kteří zde tuto místnost využívali. Někteří členové požádali o zrušení členství, ale odešli i někteří funkcionáři.Výbor situaci řešil tak, že se omezily různé aktivity a provedla různá opatření a to – schůze výboru vždy první neděli v měsíci, za členy nad 60 let příspěvky platí organizace, dále pokračuje příprava a nácvik na pohárovou soutěž na louce Prokopové, tam se uskuteční i okrskové soutěže a podobné akce. Znovu byl zpracován seznam všech chat v obvodu. Na výletišti byl uskutečněn filmový festival za účasti 860 diváků s finančním efektem 3467 Kč. Na výletišti a v přilehlých prostorách proběhlo okresní vyhodnocení hry pro mládež PLAMEN, taktéž i branný závod. Dále probíhala každoročně akce BŘEZEN – MĚSÍC POŽÁRNÍ OCHRANY, do Městského zastupitelstva jsme za PO navrhli člena výboru, měli jsme i vykradenou garáž, po obdržení nové stříkačky PS 12 byla posvěcena a kmotrou se stala manželka primátora města Zlína. Potkalo nás i několik úmrtí členů a problém, že nikdo nechtěl dělat jednatele. I proto došlo v listopadu 1992 k předání vedení Sboru požární ochrany mladým členům. Předsedou se stal Časta Zdeněk.

           Výbor se zaměřil na otevření výčepu, uspořádán putovní pohár a závod požární všestrannosti. Dále výbor zabezpečoval větší počet brigádnických hodin na vozidle T 805 a areál výletiště, včetně účasti na různých soutěžích včetně 4. ročníku o pohár. Byl uspořádán Dětský den a zájezd do Mikulova. Dále jsme oslavili 40. výročí Sboru požární ochrany na Pasekách, zde vystoupili i žáci, dále byl výjezd na poplach na Lipské Paseky. Zástupci z Pasek navrhli pořádání Grand Prix okrsku a umístili se na druhém místě. Velký úspěch v tomto roce zaznamenali mladí hasiči, kteří reprezentovali na různých akcích vzorně. Uspořádán zájezd na PYROS do Brna, otevřena Rumová chýše, zateplen strop na sále, namontovány topné konvenktory na WC. Rok 1997 byl postižen záplavami. Podíleli jsme se na pomoci Lužkovicím, Otrokovicím, na Zálešné ve Zlíně a neposledně na Příluku.                 Naše družstvo získalo I. místo v soutěži GRAND PRIX. Pro náš sbor byl jistě velmi úspěšný rok 1999, kdy nám bylo přiděleno a slavnostně předáno nové požární vozidlo. Předání proběhlo za účasti zástupců města Zlína, okresního Sdružení hasičů a Záchranného sboru ve Zlíně. Dostali jsme požární auto FIAT DUCATO, zde je třeba poděkovat panu Rábkovi, který zajišťoval pro toto auto potřebné finanční prostředky. Opět proběhla pohárová soutěž, dále soutěž mladých, uspořádán zájezd a v soutěži GRAND PRIX jsme získali 1. místo. Na závěr roku byl zvolen nový výbor. Do funkce starosty byl zvolen Kovář Jaroslav, velitel Vávra Karel ml., jednatel Vajdák Luděk a další funkcionáři jako Hanzlík Rostislav, Vávra Tomáš, Frýdlová Lenka, Mrazík Jaroslav, Malaník Miroslav, Jaška Svatopluk a Paták Jaroslav. Další rok byl ve znamení oslav 45 let Sboru, kde proběhlo velké námětové cvičení za účasti celého okrsku, dále proběhly různé soutěže a akce, péče byla věnována i technice a ostatním činnostem sboru.

             I následující rok byl pro PS Želechovice, který slavil 110. výročí založení , významný, i na těchto oslavách máme svůj podíl. Měli jsme i zásah při požáru u pana Čechmánka, kde jsme prováděli likvidační práce, větší počet brigádnických hodin potřeboval výčep, ale i odborné práce, kulturní akce pokračovaly jako každý jiný rok včetně zájezdu. Rok 2002 pokračoval v bohaté činnosti jak různými soutěžemi, ale i účastí na oslavách v Klečůvce a Lípě. Při rozvodnění Obůrku jsme čerpali vodu ze sklepních prostor u Ševčíků. Nebylo zapomenuto ani na práci s mládeží, jak odbornou tak i zábavnou.                                                                                                                        Rok následující se projevil problém s funkcí vedoucího mládeže, podle slov starosty nebylo možno z 50ti členného kolektivu získat jednu osobu pro tuto funkci. Projevila se i nespokojenost s některými funkcionáři sboru, což organizaci neprospívá, bylo provedeno topení a zabezpečovací zařízení ze strany města Zlína. V roce 2004 byly oslavy celostátní, a to že uplynulo 140 let od založení prvního dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech, ale bylo vzpomenuto i 1700 let od smrti patrona hasičů svatého Floriána. Oslavy proběhly na Hostýně a v Litoměřicích. Jinak po celý rok jsme zabezpečovali a i se účastnili různých soutěží jako každý rok. Byl uspořádán podzimní sraz mládeže na Pasekách v rámci okresu, ovšem za velmi špatného počasí. Po celý rok bylo třeba zabezpečovat brigádnickou činnost na úpravě hřiště. Jako hlavní úkol na příští rok stanovila Valná hromada důstojné oslavy 50 let založení Sboru na Pasekách.

   

        Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem za ta léta podíleli na jakékoli činnosti k životu a dobrému jménu hasičů či požárníků na Pasekách. Mějme na paměti, že dobrý přístup a odpovědná práce přispěje k dobrému výsledku a konejme toto poslání tak, abychom dali pěkný příklad mladé generaci pro jejich převzetí úkolů, až nastane tento čas.

To Vám přeje zakladatel hasičů, zasloužilý hasič 77 letý Franta Polášek

 

Všemi 10 všechno přepsala Halik

 

STARŠÍ FOTA ZDE :

historie sdh

 

Počet návštěv